สารจากคณะผู้บริหาร

เป้าหมายทางธุรกิจของเราคือ “มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างผู้คนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งอุทิศตนเพื่ออนาคตของเทคโนโลยีการดูแลรักษาคุณภาพน้ำอันยอดเยี่ยม” เรามีประสบการณ์มากว่า 60ปีในประเทศญี่ปุ่น ในการให้ช่วยเหลือลูกค้าแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาคุณภาพน้ำในหลากหลายรูปแบบที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมยานยนต์ และสารกึ่งตัวนำ (เซมิคอนดักเตอร์) นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, โรงพยาบาล และสถานประกอบการที่เป็นสำนักงานอีกด้วย

เราเป็นองค์กรที่ได้รับผลการประเมินสูงและได้รับความไว้วางใจในฐานะผู้นำในมาตราฐานการป้องกันเชื้อลีจิโอเนลลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ เรามุ่งหวังที่จะให้บริการเทคโนโลยีการดูแลรักษาคุณภาพน้ำด้วยความอุตสาหะและซื่อสัตย์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน เราจึงได้ก่อตั้งสาขาย่อยขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้สนับสนุนการพัฒนาของประเทศไทยและแก้ไขปัญหาของลูกค้า โดยการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมของเราคือ “วิจารณญาณอันซื่อสัตย์ และจริงใจ” ซึ่งเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจ และเรามีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับท่านอย่างต่อเนื่องในอนาคต

จุดประสงค์ของการก่อตั้งองค์กร

การใช้เทคโนโลยีสำหรับดูแลรักษาคุณภาพน้ำอันยอดเยี่ยมของอควาสจะเป็นการยกระดับสังคมมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างผู้คนและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ตลอดจนในอนาคตเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อควาสจะใช้ผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยีการดูแลรักษาคุณภาพน้ำและการบริการที่เหมาะสม ทันสมัย เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพอันหลากหลาย ในขณะเดียวกัน เราจะผลิตน้ำให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า และตรงตามแนวคิดที่ปราศจากการทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมกับดูแลรักษาแหล่งน้ำของโลกเป็นอย่างดี โดยที่อควาสจะทำประโยชน์แก่สังคมโดยการใช้เทคโนโลยีการดูแลรักษาคุณภาพน้ำของเราเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผู้คนและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต

ปรัชญาการบริหาร

ทำให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งแจกจ่ายความสุขให้กับผู้คนที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตธุรกิจของอควาส

การนำประสบการณ์และความชำนาญที่ได้สะสมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเกี่ยวกับการดูแลรักษาคุณภาพน้ำมาประยุกต์ใช้ ทำให้เรายังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง