การดูแลรักษาคุณภาพน้ำ
เพื่อการสาธารณูปโภค
ในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับความร้อน

การออกแบบ
ระบบคุณภาพน้ำในโรงงาน

ระบบบำบัดน้ำเสีย

การค้นคว้า
และพัฒนาระบบ

เกี่ยวกับอควาส

อควาสคือบริษัทที่สามารถดูแลรักษาคุณภาพน้ำได้อย่างครบวงจร
และได้รับความเชื่อมั่นจากคู่ค้าต่าง ๆ อย่างมากมาย
เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในการส่งมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนอง
กับความต้องการของลูกค้าในกระบวนการดูแลรักษาคุณภาพน้ำ

bout-aquas
service-aquas

บริการและผลิตภัณฑ์

อควาสได้ใช้เทคโนโลยีและการบริการทั้งหมดผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การใช้เคมีภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ การออกแบบระบบ และกลไกทางวิศวกรรม ซึ่งอาศัยประสบการณ์และความรู้ในเชิงปฏิบัติที่สะสมมาอย่างยาวนานและหลากหลายเกี่ยวกับการดูแลรักษาคุณภาพน้ำ

COOLING WATER

การดูแลรักษาคุณภาพ
น้ำในระบบหล่อเย็น
(Coolant System)

การดูแลรักษาคุณภาพน้ำของอควาสจะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การทำงานของเครื่องทำความเย็นเป็นไปตามปกติ

BOILER WATER

การดูแลรักษาคุณภาพ
น้ำในหม้อไอน้ำ
(Boiler)

อควาสสามารถตอบสนองทุกความต้องการได้ ตั้งแต่การจัดการสารเคมีสำหรับสำหรับหม้อต้มไอน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว (One Through Boiler) ไปจนถึงระบบการทำงานสำหรับหม้อต้มไอน้ำสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า